wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Licencje na normy

Licencje na normy

Zasady sprzedaży  norm  i komentarzy SEP w wersji elektronicznej

Normy dostępne są w wersji elektronicznej - w formacie pdf z możliwością wydruku 1 egz. każdego dokumentu dla ...Zasady sprzedaży  norm  i komentarzy SEP w wersji elektronicznej

Normy i komentarze dostępne są w wersji elektronicznej - w formacie pdf z możliwością wydruku 1 egz. każdego dokumentu dla takiej liczby użytkowników, jaka została podana w oświadczeniu.

Cena wersji elektronicznej jest zależna od liczby stanowisk jednoczesnego dostępu i składa się
z  ceny netto  pomnożonej przez współczynnik wg poniższej tabeli + 22% VAT:

 
liczba stanowisk współczynnik
1 1
2-3 2
4-5 3
6-7 4
8-10 5

Dla liczby stanowisk jednoczesnego dostępu większej niż 10 - cena do negocjacji.

Zamawiając wersję elektroniczną - klient otrzymuje licencję na określoną
w oświadczeniu liczbę stanowisk jednoczesnego dostępu.

 

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującą obecnie ustawą o normalizacji normy są chronione prawem autorskim. Użytkownik ma prawo korzystania zakupionych publikacji w celach wewnątrz zakładowych O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie prawa do wszystkich materiałów zamieszczanych na nośnikach CD/DVD oraz stronach www.cosiw.pl i www.sklep.cosiw.pl są zastrzeżone. Kopiowanie i rozpowszechnianie ich bez zezwolenia jest wzbronione. Naruszenie praw autorskich może skutkować odpowiedzialnością prawną, określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i przepisach kodeksu cywilnego oraz przepisach prawa prasowego. SEP COSiW nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie, jak również za inne straty i wydatki poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych na nośnikach CD/DVD oraz stronach www.cosiw.pl i sklep.cosiw.pl. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na nośnikach CD/DVD oraz stronach www.cosiw.pl i sklep.cosiw.pl są zastrzeżone przez odpowiednie firmy.

WAŻNE – PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE
UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA
COSiW Multimedia - Seria Normy

(NORMA XXXXXXXXXXXXX)

Niniejsza umowa licencyjna stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy osobą fizyczną lub prawną („Licencjobiorcą”) i Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Centralnym Ośrodkiem Szkolenia i Wydawnictw (SEP COSIW)  Przedmiotem Umowy Licencyjnej jest towarzysząca jej NORMA , łącznie ze związanymi z nim nośnikami, materiałami drukowanymi i dokumentacją elektroniczną („NORMA”). UMOWA obejmuje także aktualizacje i/lub uzupełnienia, jeśli tym elementom nie towarzyszą odrębne umowy licencyjne ani prawa do używania. Poprzez instalowanie, kopiowanie, pobranie z sieci, uzyskanie dostępu lub inne użycie Oprogramowania, Licencjobiorca zgadza się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli Licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień Umowy Licencyjnej, nie ma on prawa do instalowania, uzyskiwania dostępu ani używania NORMY

 


LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE. Oprogramowanie jest chronione ustawodawstwem i umowami o ochronie własności intelektualnej. (WSTE) jest licencjonowany, i sprzedawany w ZESTAWIE dokumentacja/nota + nośnik CD lub plik.

 1. UDZIELENIE LICENCJI. Licencjobiorca może zainstalować i używać jednej kopii Oprogramowania na 1 komputerze. Licencjobiorca może sporządzać kopię NORMY do wyłącznego użytku przez osobę będącą głównym Licencjobiorcą pierwszej kopii • Wszystkie prawa nie udzielone w sposób wyraźny są zastrzeżone przez SEP COSIW.

 2. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ. Prawo własności oraz prawa własności intelektualnej dotyczące WSTE (łącznie z wszelkimi elementami wchodzącymi w skład Oprogramowania), jak również do załączonych materiałów drukowanych oraz wszelkich kopii Oprogramowania, należą do SEP COSIW lub jej dostawców.

 3. OPIS INNYCH PRAW I OGRANICZEŃ. NORMA nie jest przeznaczona do odsprzedaży. Licencjobiorca nie może NORMY odsprzedawać ani w inny sposób przekazywać w rozliczeniu. Licencjobiorca nie może Oprogramowania wynajmować, wydzierżawiać, wypożyczać ani świadczyć za jego pomocą usług komercyjnego udostępniania na rzecz osób trzecich. Odtwarzanie, dekompilacja NORMA jest zabroniona. Oprogramowanie jest licencjonowane jako jeden produkt. Części składowe zestawu nie mogą być rozdzielane. Na mocy niniejszej Umowy Licencyjnej nie udziela się Licencjobiorcy żadnych praw w związku z jakimikolwiek znakami towarowymi lub usługowymi  SEP COSIW, PKN, IEL
  ZESTAW  musi być przekazany w całości. Osoba nabywająca prawa do NORMY musi zgodzić się na przestrzeganie postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, SEP   COSIW może rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim przypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie NORMA i wszystkie jego elementy.

 4. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI. SEP COSIW i jej dostawcy dostarczają NORMY w stanie takim w jakim się one znajdują, wraz ze wszystkimi wadami, a także niniejszym wyłączają swoją odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek rękojmi, wyraźnej, wynikającej z okoliczności lub rękojmi ustawowej, w odniesieniu do NORMA oraz świadczenia pomocy technicznej lub jej braku, między innymi w zakresie wartości handlowej, przydatności do określonego celu, dokładności lub kompletności wyników, braku staranności, braku wirusów, stosownej fachowości. W odniesieniu do oprogramowania wyłączona także zostaje Odpowiedzialność z tytułu rękojmi w zakresie praw własności, niezakłóconego używania, niezakłóconego posiadania, zgodności z opisem i nienaruszalności praw osób trzecich.

 5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo właściwe, SEP COSIW ani jej dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiedzialni za jakiekolwiek powstałe szkody (w tym, między innymi, za straty w prowadzonej działalności, przerwy w prowadzeniu działalności, uszkodzenia ciała oraz szkody finansowe i inne) wynikłe lub w jakikolwiek sposób związane z używaniem lub niemożnością używania NORM świadczeniem pomocy technicznej lub jej brakiem, w ramach lub w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszej Umowy Licencyjnej, nawet w przypadku winy, popełnienia czynu niedozwolonego (łącznie z zaniedbaniem), naruszenia umowy, rękojmi, lub dopuszczenia się innych naruszeń ze strony SEP COSIW lub któregokolwiek z jej dostawców, a nawet wtedy, gdy SEP COSIW lub którykolwiek z jej dostawców zostali powiadomieni o możliwości powstania takich szkód.

 6. JEDNA UMOWA LICENCYJNA. Niniejsza Umowa Licencyjna stanowi całość umowy pomiędzy Licencjobiorcą i SEP COSIW w odniesieniu do NORMY (łącznie z uzupełnieniami i poprawkami), a także zastępuje wszystkie poprzednie lub obecne, ustne lub pisemne porozumienia, propozycje i oświadczenia dotyczące NORMY  i wszystkich innych przedmiotów objętych niniejszą Umową Licencyjną.

 7. SPRZECZNOŚĆ Z ZASADAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. Jeśli którekolwiek z postanowień Umowy pozostaje w sprzeczności z zasadami obowiązującego systemu prawnego lub obowiązującymi przepisami, nie wywołuje ono skutków prawnych. Pozostałe postanowienia w odniesieniu do ich przedmiotu regulacji pozostają w mocy.

 

Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 14, 00-050 Warszawa
tel.: (0-22) 336 14 20 fax.: (0-22) 336 14 25
www.sklep.cosiw.pl :: poczta@cosiw.pl :: handlowy@cosiw.pl

 


Przejdź do strony głównej
Kontakt
 • SEP - Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
  NIP: 526-000-09-79
 • E-mail:handlowy@cosiw.pl
 • Telefon+48 22 336 14 25
  662 186 216
  795 135 945
 • Godziny działania sklepupon.-pt. 8:30 do 15:30
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl