wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna1 » Normy SEP2 » N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i budowa

SEP COSiW

Koszt wysyłki: od 12,30 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Przesyłka pocztowa ekonomiczna - 12,30 zł
Kurier - 24,00 zł
Przesyłka pocztowa priorytetowa - 15,99 zł

Stan magazynowy: 31 szt.

Cena brutto: 42,00 zł

Cena netto: 40,00 zł

Cena katalogowa: 42,00 zł

Oszczędzasz: 0,00 zł

Ilość: szt.
Dodaj do koszyka

dodaj do schowka

  • Opis produktu
  • Recenzje produktu (0)

Wydawca:  Stowarzyszenie Elektryków Polskich Centralny Ośrodek Szkolenia i Wydawnictw
Zespół autorski: mgr. inż. Ludwik Latocha, Andrzej Ceglarek, mgr. inż. Henryk Domagała, dr inż. Adam Rynkowski, mgr. inż. Franciszek Spyra,mgr. inż. Leon Wieczorek
Cechy: A4, Stron 36, oprawa miękka 
Klasyfikacja: ICS 29.120.10.
Wydanie II Warszawa 2014
ISBN 978-83-61163-58-9

Norma zawiera wymagania dotyczące projektowania, budowy oraz badań odbiorczych elektroenergetycznych

linii kablowych prądu stałego i przemiennego na napięcie znamionowe nie przekraczające 110 kV oraz
sygnalizacyjnych linii kablowych.
W niniejszej normie w stosunku do uprzedniej i do obowiązujących wymagań w zakresie projektowania i budowy
elektroenergetycznych i sygnalizacyjnych linii kablowych wprowadzono następujące uzupełnienia:
– uwzględniono nowe konstrukcje kabli,
– zaktualizowano zagadnienia ochrony przeciwpożarowej,
– wprowadzono nowe odległości przy zbliżeniach, skrzyżowaniach i układaniu równoległym kabli oraz
układaniu kabli pod drogą,
– zrezygnowano ze szczegółowego opisu montażu osprzętu kablowego,
– uwzględniono układanie kabli posiadających cechę ognioodporności.
– uwzględniono uwagi dotyczące stosowania znormalizowanej terminologii,
– uaktualniono i rozszerzono wykaz norm korespondujących.
Norma nie ma odpowiednika w normach międzynarodowych.       
spis treści:

Przedmowa ................................................................................................................................... 5
1 Wstęp .................................................................................................................................... 6
1.1 Zakres normy ............................................................................................................. 6
1.2 Bibliografia norm korespondujących .......................................................................... 6
1.3. Określenia .................................................................................................................. 7
1.3.1 Kabel, napięcie znamionowe kabla .............................................................. 7
1.3.2 Linia kablowa ................................................................................................ 7
1.3.3 Trasa linii kablowej ....................................................................................... 7
1.3.4 Napięcie znamionowe linii kablowej ............................................................. 7
1.3.5 Osprzęt elektroenergetycznej linii kablowej ................................................. 8
1.3.6 Odległość ..................................................................................................... 8
1.3.7 Odległość pozioma ....................................................................................... 8
1.3.8 Odległość pionowa ....................................................................................... 8
1.3.9 Skrzyżowanie ............................................................................................... 8
1.3.10 Zbliżenie ....................................................................................................... 8
1.3.11 Osłona linii kablowej ..................................................................................... 8
1.3.12 Pomieszczenie kablowe ............................................................................... 8
1.3.13 Kanał kablowy .............................................................................................. 8
1.3.14 Tunel kablowy ............................................................................................... 8
1.3.15 Szyb kablowy ............................................................................................... 9
1.3.16 Estakada kablowa ........................................................................................ 9
1.3.17 Drabinka kablowa ......................................................................................... 9
1.3.18 Korytko kablowe ........................................................................................... 9
1.3.19 Studnia kablowa ........................................................................................... 9
1.3.20 Ściana oddzielenia przeciwpożarowego ...................................................... 9
1.3.21 Przegroda przeciwpożarowa ........................................................................ 9
1.3.22 Ognioodporny zespół kablowy ..................................................................... 9
1.3.23 Osłona trudno palna ..................................................................................... 9
1.3.24 Betonit .......................................................................................................... 9
1.3.25 Bentonit kablowy .......................................................................................... 9
1.3.26 Badania odbiorcze linii kablowej .................................................................. 10
1.3.27 Badania diagnostyczne ................................................................................ 10
1.3.28 Pozostałe określenia .................................................................................... 10
2 Wymagania ogólne ................................................................................................................ 10
2.1 Własności urządzeń i materiałów ............................................................................... 10
2.1.1 Kable, osprzęt i materiały pomocnicze ......................................................... 10
2.1.2 Osłony linii kablowych .................................................................................. 10
2.1.3 Tunele i pomieszczenia kablowe .................................................................. 10
2.1.4 Kanały kablowe ............................................................................................ 11
2.1.5 Szyby kablowe ............................................................................................. 11
2.1.6 Estakady kablowe ........................................................................................ 11
2.1.7 Osłony otaczające ........................................................................................ 11
2.1.8 Studnie kablowe ........................................................................................... 12
2.2 Wybór trasy linii kablowej ........................................................................................... 12
2.3 Dobór kabli ................................................................................................................. 12
2.3.1 Napięcie znamionowe kabli .......................................................................... 12
2.3.2 Przekrój żył kabli .......................................................................................... 12
2.3.3 Izolacja żył .................................................................................................... 13
2.3.4 Powłoki, pancerze i osłony kabli ................................................................... 13
2.3.5 Rodzaje kabli układanych w wodzie lub pod dnem rzek, kanałów,
zbiorników wodnych itp................................................................................. 13
2.3.6 Rodzaje kabli przeznaczonych do układania w tunelach kablowych,
kanałach i w pomieszczeniach ..................................................................... 13
2.4 Ochrona kabli ............................................................................................................. 13
2.4.1 Ochrona kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi ................................... 13
2.4.2 Ochrona kabli przed korozją ......................................................................... 14
2.4.3 Ochrona kabli przed prądami błądzącymi .................................................... 14
2.4.4 Ochrona kabli przed promieniami ultrafioletowymi ....................................... 14
2.5 Zasady układania kabli ............................................................................................... 14
2.5.1 Wymagania ogólne ....................................................................................... 14
2.5.2 Temperatura kabli przy układaniu ................................................................. 15
2.5.3 Zginanie kabli ............................................................................................... 15
2.5.4 Układanie kabli ............................................................................................. 15
2.5.5 Pionowe lub pochyłe układanie kabli ............................................................ 15
2.6 Zakończenia i łączenia kabli ...................................................................................... 16
2.6.1 Zakończenia kabli o napięciu znamionowym do 1 kV, (UN ≤ 1 kV)............... 16
2.6.2 Zakończenia kabli o napięciu znamionowym wyższym
niż 1 kV, (UN > 1 kV)...................................................................................... 16
2.6.3 Łączenie kabli ............................................................................................... 16
2.6.4 Dobór muf i głowic ........................................................................................ 16
2.6.5 Miejsce instalowania muf ............................................................................. 16
2.6.6 Własności muf i głowic ................................................................................. 16
2.6.7 Połączenia żył roboczych, żył powrotnych, powłok metalowych
i pancerzy kabli ............................................................................................. 17
2.6.7.1 Własności elektryczne połączeń ...................................................... 17
2.6.7.2 Wykonanie połączeń ........................................................................ 17
2.6.8 Ochrona przeciwporażeniowa ...................................................................... 17
2.7 Oznaczanie linii kablowych ........................................................................................ 17
2.7.1 Oznaczenie kabli .......................................................................................... 17
2.7.2 Oznaczenie trasy .......................................................................................... 18
  3 Układanie kabli w ziemi ......................................................................................................... 19
3.1 Układanie kabli bezpośrednio w ziemi ....................................................................... 19
3.1.1 Wymagania ogólne ....................................................................................... 19
3.1.2 Głębokość ułożenia kabli w ziemi ................................................................. 19
3.1.3 Układanie warstwowe kabli .......................................................................... 19
3.1.4 Układanie kabli wzdłuż dróg i ulic ................................................................. 20
3.1.5 Odległości ..................................................................................................... 20
3.1.5.1 Odległości między kablami nienależącymi do tej samej linii
kablowej ........................................................................................... 20
3.1.5.2 Odległości kabli od innych urządzeń podziemnych .......................... 21
3.1.6 Skrzyżowania i zbliżenia kabli między sobą i z innymi obiektami
lub przeszkodami naturalnymi ...................................................................... 21
3.1.6.1 Wymagania ogólne ........................................................................... 21
3.1.6.2 Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli między sobą ........................ 22
3.1.6.3 Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń z rurociągami ............................... 22
3.1.6.4 Wykonanie skrzyżowań z drogami kołowymi ................................... 22
3.1.6.5 Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z torami szynowymi ............. 22
3.1.6.6 Wykonanie skrzyżowań i zbliżeń kabli z rzekami i innymi
szlakami wodnymi ............................................................................ 22
3.1.6.7 Zbliżenie kabli z urządzeniami do ochrony budowli od wyładowań
atmosferycznych ............................................................................... 23
3.2 Układanie kabli w osłonach otaczających umieszczonych w ziemi ........................... 23
3.2.1 Postanowienia ogólne .................................................................................. 23
3.2.2 Głębokość umieszczenia osłon otaczających w ziemi ................................. 23
4 Układanie kabli w kanałach i tunelach ................................................................................... 24
4.1 Wymagania ogólne ..................................................................................................... 24
4.2 Rozmieszczenie kabli ................................................................................................. 24
4.3 Odległości między liniami kablowymi ......................................................................... 24
4.4 Mocowanie kabli ......................................................................................................... 25
4.5 Odległości między miejscami zamocowania lub zawieszenia kabla .......................... 25
4.6 Skrzyżowania ............................................................................................................. 25
4.7 Prowadzenie w kanałach i tunelach kabli i rurociągów .............................................. 25
5 Układanie kabli na mostach, wiaduktach, molach, nabrzeżach i estakadach kablowych ..... 26
5.1 Wymagania ogólne ..................................................................................................... 26
5.2 Sposoby układania kabli ............................................................................................ 26
6 Układanie kabli posiadających cechę ognioodporności ........................................................ 26
7 Układanie kabli w budynkach ................................................................................................ 27
7.1 Wymagania ogólne ..................................................................................................... 27
7.2 Sposoby układania kabli ............................................................................................ 27      
7.3 Wprowadzenie kabli do budynków ............................................................................. 27
7.4 Przejścia kabli przez ściany i stropy ........................................................................... 27
7.5 Odległości między kablami ułożonymi w budynkach ................................................. 28
7.6 Skrzyżowania kabli z innymi kablami i przewodami ................................................... 28
7.7 Odległości kabli od rurociągów .................................................................................. 28
7.8 Pomieszczenia kablowe w budynkach ....................................................................... 28
7.9 Szyby kablowe ........................................................................................................... 28
8 Wymagania odbiorcze linii kablowej ...................................................................................... 29
8.1 Oznaczenia żył kabli .................................................................................................. 29
8.2 Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i powrotnych ..................... 29
8.3 Sprawdzenie rezystancji izolacji żył kabli ................................................................... 29
8.4 Próba napięciowa izolacji żył kabli ............................................................................. 29
8.5 Sprawdzenie odporności osłony/powłoki izolacyjnej kabli na działanie napięcia ....... 31
8.6 Sprawdzenie rezystancji żył roboczych i powrotnych ................................................ 31
8.7 Sprawdzenie pojemności kabli ................................................................................... 31
9. Badania diagnostyczne ......................................................................................................... 31
10 Badania odbiorcze linii kablowej ........................................................................................... 31
10.1 Sprawdzenie zgodności wykonania linii kablowej ...................................................... 31
10.2 Sprawdzenie zgodności kabli i osprzętu .................................................................... 32
10.3 Wykonanie badań odbiorczych linii kablowej ............................................................. 32
10.3.1 Sprawdzenie zgodności faz oraz ciągłości żył roboczych i żył powrotnych ................................................................................................... 32
10.3.2 Pomiar rezystancji izolacji żył kabla ............................................................. 32
10.3.3 Próba napięciowa izolacji żył kabla .............................................................. 32
10.3.4 Próba odporności osłony/powłoki izolacyjnej kabla na działanie napięcia
(próba szczelności)....................................................................................... 32
10.3.5 Pomiar rezystancji żył roboczych i powrotnych ............................................ 32
10.3.6 Pomiar pojemności kabla ............................................................................. 32
10.4 Ocena wyników badań linii kablowej .......................................................................... 32

ISBN: 978-83-61163-58-9

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.

Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.

Pozostałe produkty z kategorii
N SEP-E-006

N SEP-E-006

31,50 zł brutto30,00 zł netto
K SEP-E-0004

K SEP-E-0004

71,40 zł brutto68,00 zł netto
K SEP-E-0006

K SEP-E-0006

60,90 zł brutto58,00 zł netto
K SEP-E-0001

K SEP-E-0001

Zapytaj o cenę
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl